SEGUEIX-NOS

 

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT RGPDUE / LQPD

Des SIM RACING MOTORSPORT estem compromesos amb el respecte de la privacitat dels usuaris i vetllar per la protecció i seguretat de les seves dades personals.

Recomanem a l’usuari llegir amb atenció aquest document que regula la Política de Privacitat, que ha estat redactat amb l’objectiu de facilitar la seva comprensió, i d’aquesta manera poder determinar lliure i voluntàriament si vostè com a usuari desitja facilitar les seves dades personals a SIM RACING MOTORSPORT.

TEXTE LEGAL

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Qualificada 15/2003 de Protecció de dades personals (LQPD) i de el Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de dades (RAAPD) que desenvolupa la LQPD l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat inclosos en un tractament titularitat de SIM RACING MOTORSPORT S.L., és el titular del portal web www.virtualsimracing.com amb domicili en C / Mossen Lluís Pujol nº41, Andorra la Vella (Principat d’Andorra) amb nombre de NRT L-713.933-V, encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal web esmentat anteriorment.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a activitats i serveis de la nostra empresa.

Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus de comunicacions, enviant un correu electrònic a l’adreça info@virtualsimracing.com i indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i si procedeix de, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI o document acreditatiu equivalent enviant-lo per correu electrònic a info@virtualsimracing.com indicant en el assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

SIM RACING MOTORSPORT està especialment sensibilitzat amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis que accedeixen a la pàgina web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] s’informa als usuaris de grandvalira.com de el tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recullen a la web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

SIM RACING MOTORSPORT considera essencial garantir la protecció de les dades personals, a fi de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), de manera que posem de manifest la present Política, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en matèria de Protecció de Dades Personals.
Així doncs, en compliment de l’Reglament (UE) 2016/679, mitjançant el present document SIM RACING MOTORSPORT.

Informa:

1.Titularitat dels Fitxers

SIM RACING MOTORSPORT amb domicili social a: C / Mossèn Lluís Pujol nº41, Andorra la Vella (Principat d’Andorra), és el titular de diferents tractaments.

En concret, les dades recollides a través de la present web s’incorporen a l’tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als quals li serà aplicada la present política de privacitat.

2- Recogilla i tractament

El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principal característica:

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

         1. Per al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats.
         2. Resoldre les qüestions formulades.
         3. Remetre’ls informació sobre les nostres ofertes de serveis a el grup empresarial SIM RACING MOTORSPORT.
         4. Remetre’ls informació sobre els nostres productes o serveis de l’portal titularitat de SIM RACING MOTORSPORT.

2.2- Encarregat del tractament

En el cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

2.3-Base jurídica – Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels formularis disponibles a la web, l’interessat dóna el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a el fitxer, sent objecte de tractament per la present política de privacitat.

De la mateixa manera presta consentiment perquè SIM RACING MOTORSPORT, li enviï informació periòdica sobre ofertes d’activitats, productes o serveis.

Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@virtualsimracing.com indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

 

3- Mesures de Seguretat

SIM RACING MOTORSPORT ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades .

4- Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com les dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de SIM RACING MOTORSPORT, podran dirigir-se a l’entitat, per tal de poder exercir els drets d’accés, rectificació , cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL).

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d’accés, es podrà exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.

A l’exercir aquest dret, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta de l’arxiu:

– Comunicar-se per correu electrònic a l’adreça: info@virtualsimracing.com

SIM RACING MOTORSPORT, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes.

Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d’acord amb les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incompletes, inadequades o excessives.

En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.
SIM RACING MOTORSPORT, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents a el de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret de portabilitat pot ser exercit, d’acord amb les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornats a titular de les dades, o, si s’escau a un tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació pot ser exercit, prèviament el dret d’oposició a el tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el dret d’oposició, es limiti el tractament de les dades.

5- Canvi de Normativa

SIM RACING MOTORSPORT, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria.

Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es consideri atorgat d’acord amb els termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués tenir en referència a la present normativa, no dubti en consultar-dirigint la seva comunicació al nostre formulari de contacte